Scholen voor het leven

Hoe geef je vorm en inhoud aan ambities om het onderwijs te versterken en te vernieuwen? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zowel bevestiging ervaren als uitdaging? Deze en andere vragen vormden het vertrekpunt van de nieuwe beleidsplanperiode voor stichting Meerkring. In een dialoogproces met uiteenlopende betrokkenen binnen de organisatie werd stilgestaan bij de betekenis van de eerder geformuleerde kernwaarden en werd verkend welke uitdagingen de Meerkring scholen de komende jaren te wachten stonden. In essentie ging het daarbij om het volgende: ‘Als we staan voor Ontmoeten, Ontwikkelen en Ontplooien en voor maatschappelijk betrokken onderwijs, wat betekent dat dan voor de keuzes die we de komende jaren gaan maken, met name in het licht van een veranderende wereld en nieuwe opvattingen over leren?’ De input uit de dialoogsessies en uit relevante externe bronnen werd verwerkt in een concept-tekst strategisch beleidsplan, die na enkele bewerkingsrondes werd gefinaliseerd.

Vanuit het bewustzijn dat leerlingen gebaat zijn bij een brede ontwikkeling kwam het motto ‘Scholen voor het leven’ tot stand. Dit motto is in feite het hoger doel waar iedereen zich binnen de organisatie de komende jaren op gaat richten. De titel ‘Hoofd in de wolken, voeten op de grond’ geeft aan dat twee sporen tegelijk aandacht krijgen: werken aan een stevige veerkrachtige basis en groeien naar Scholen voor het leven. Het SBP werd uitgevoerd in de vorm van een pdf brochure, waarna de essentie vervolgens werd vertaald in een bureaulegger infographic voor medewerkers en een 3-luikfolder voor ouders. Ter verlevendiging van het SBP werd een korte film opgeleverd, waarin elementen van Scholen voor het leven tastbaar werden. Tot slot is er een Meerkring verhalenweb gerealiseerd, waarop medewerkers ervaringen, inzichten en suggesties kunnen delen ten aanzien van ontwikkelingsaspecten en ideeën voor ‘anders leren’: www.scholenvoorhetleven.nl